top of page
NA PODLAGI VEČ KOT 25 LETNIH IZKUŠENJ VAM NUDIMO NASLEDNJE STORITVE

idejna zasnova

idejni projekt

projekt za

gradbeno dovoljenje

projekt za izvedbo

projekt izvedenih del

Za izdelavo idejne zasnove je potrebna od naročnika potrjena idejna rešitev. 

Namen projekta idejne zasnove - IDZ

je pridobitev projektnih pogojev 

oziroma soglasij soglasodajalcev za priključitev na infrastrukturo.

Na podlagi projekta za gradbeno dovoljenje - PGD pristojna upravna enota izda gradbeno dovoljenje.

Vendar to še ni dovolj, da lahko začnemo graditi.

Potrebujemo še projekt za izvedbo.

Podrobni načrti, izračuni, popise del in detajli se izdelajo v 

projektu za izvedbo - PZI.

Predvidijo se tudi vsi potrebni materiali in vsa potrebna dela.
Pomembno je, da pri tem sodeluje tudi investitor. 

Možna je le, če je objekt zgrajen v skladu s predpisi prostorskih aktov in so izpolnjeni vsi pogoji za izdajo GD.

Postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja je podoben postopku

kot za novo gradnjo.

Nadzor je potreben tudi pri gradnji objektov v lastni režiji.

V skladu z Zakonom o graditvi objektov mora investitor zagotoviti gradbeni nadzor najpozneje z dnem, ko se začnejo pripravljalna dela na gradbišču.

Nudimo vam storitev pridobitve uporabnega dovoljenja.

Ta dokument je odločba, s katero tisti upravni organ, ki je za gradnjo izdal gradbeno dovoljenje, na podlagi poprej opravljenega tehničnega pregleda, dovoli začetek uporabe objekta.

legalizacija

objekta

nadzor

gradnje objektov

uporabno dovoljenje

objekta

Pred pričetkom investicije se glede

na vaše potrebe izdela eden od dokumentov, ki opredeljuje višino investicije, način financiranja ter časovni okvir izvedbe investicije:

- DIIP - dokument identifikacije investicijskega projekta

- predinvesticijska zasnova

- investicijski program

- novela investicijskega programa  

Na podlagi projekta za gradbeno dovoljenje - PGD pristojna upravna enota izda gradbeno dovoljenje.

Vendar to še ni dovolj, da lahko začnemo graditi.

Potrebujemo še projekt za izvedbo.

Izdelujemo projekte

energetskih sanacij.

Vsebujejo gradbeni del in

energetski del projekta.

Ugotovimo trenutne stroške za ogrevanje objekta in novo stanje po opravljeni energetski sanaciji objekta. 

investicijska

dokumentacija

svetovanje za nizkoenergijske

in pasivne objekte

svetovanje za

energetske sanacije

Projektiramo s pomočjo tridimenzionalnega modela stavbe,

ki nam omogoča hitro vizualizacijo tako v obliki renderjev kot tudi virtualnega sprehoda po objektu.

Izdelamo tako izvedbene načrte opreme, kot tudi zgolj idejne skice za ureditev in postavitev opreme v novih ali obstoječih objektih.

Na področju urbanizma nudimo storitve:

- občinski prostorski načrti (OPN)
- občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)
- urbanistične zasnove
- krajinske zasnove
- lokacijske informacije

vizualizacija

projektnih rešitev

notranja oprema in

interieri

urbanizem

 

bottom of page